Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou.

Môže to urobiť v listinnej forme, vtedy musí žiadosť o voľbu poštou doručiť na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Ak ju chce zaslať elektronicky (e-mailom), musí ju doručiť na e-mailovú adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní pred voľbami.

V obidvoch prípadoch sa na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúča ministerstvo vnútra overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou (tlačivá a vzory) musí obsahovať údaje o voličovi ako sú meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike alebo  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Zdroj: (ms)
Foto: Milan Suja