Hriňovčania nebudú platiť dane. Už šiesty rok po sebe. Oslobodenie sa netýka každej dane, ale iba miestnych daní za poľnohospodárske pozemky. Ani cent mestu nepôjde za oráčinu, sad, lúku či záhradu…

„Schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Hriňová na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme aj pre rok 2020 potvrdili nulovú sadzbu dane pre poľnohospodárske pozemky,“ informoval v stredu primátor mesta Hriňová Stanislav Horník.

Aby kraj nestratil svoj charakter

Udržaním nulovej sadzby dane z poľnohospodárskej pôdy chcú v Hriňovej podporiť pôvodný ráz krajiny, motivovať gazdov pri tradičnom obhospodarovaní pôdy a spoločne tak dosiahnuť, aby tento ojedinelý kraj rozdrobených terasovitých polí, kamenných valov, remízok a odrážok na úpätí Poľany nikdy nestratil svoj pôvodný charakter.

„Prioritným zámerom mesta Hriňová je vytvárať podmienky pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjať lokálny trh, turistický potenciál, zachovávať kultúrne dedičstvo, ekonomicky rozvíjať vidiek a uchovávať jeho identitu a rozmanitosť,“ doplnil Horník. Podľa neho z celkového počtu 7435 obyvateľov až 3060 žije na Hriňovských lazoch. Svojou rozlohou 126,5 kilometrov štvorcových je Hriňová piatym najrozľahlejším mestom v Slovenskej republike.

Očakávajú výpadok príjmov

Mesto sa rozhodlo pristúpiť k tomuto kroku napriek tomu, že predpokladá výpadok príjmov samosprávy v dôsledku zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb. Vedenie mesta tiež predpokladá, že dôjde k významnému nárastu výdavkov samosprávy kvôli novej legislatíve – chodníková novela, zvyšovanie platov zamestnancov vo verejnej správe, nárast platov pedagogických zamestnancov, rekreačné poukazy, obedy zadarmo. Mesto bude mať viac výdavkov aj so zabezpečovaním sociálnych služieb, nakladaním s odpadmi a správou rozsiahlej siete miestnych komunikácií.

Milan Suja
Foto: Štefan Kordoš