Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Hoci sa podmienky povinného nosenia rúšok zmiernili, naďalej patria k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. Užitočné informácie nájdete na webe www.korona.gov.sk a v priečinku COVID-19 na webe ÚVZ SR.

Karanténa

Povinnosť štátnej karantény vrátane domácej karantény s použitím aplikácie eKaranténa sa od 10. júna 2020 zrušila. Od 20. júna môžeme bez obáv cestovať do týchto krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname musí každý predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, a to v prípade Ukrajiny príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, v prípade ostatných krajín príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. Výsledok testu musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený.

Títo ľudia ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň človek, ktorý prišiel zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Zároveň všetci, ktorí počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR sa musia hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Rúška

Povinnosť nosiť rúško stále platí v interiéri s výnimkou vlastnej domácnosti. Ide napríklad o budovy štátnych inštitúcií, banky, poisťovne, obchodné centrá, vnútorné priestory všetkých obchodov a prevádzok služieb s výnimkou kúpalísk, wellness centier či pri cvičení v interiéri. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty platí aj v priestoroch lekární a zdravotníckych zariadení. Rúško sa musí nosiť aj v prostriedkoch hromadnej dopravy, teda v autobusoch MHD aj diaľkovej dopravy, vo vlakoch, a rovnako aj na letiskách či vo vnútorných priestoroch autobusových a železničných staníc.

Rúška sú povinné aj pri hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v exteriéri. Takisto sú povinné v hľadiskách divadiel či športových hál a štadiónov.

Rúška sa nemusia nosiť pri konzumácii jedál a nápojov, napríklad v prevádzkach verejného stravovania alebo v priestoroch obchodných centier, ktoré sú určené na konzumáciu.

Povinnosť nosiť rúško v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb sa od 10. júna zmenila na odporúčanie. Rúška nemusia nosiť zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, ani zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Predajne

Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne vrátane prevádzok v obchodných centrách.

Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Pri vchode do prevádzky si zákazníci musia dezinfikovať ruky alebo použiť jednorazové rukavice. Aj tu sa odporúča zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre. Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu by nemal prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 10 metrov štvorcových z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (do toho sa nepočítajú deti).

Hromadné podujatia

Už sa môžu usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do tisíc osôb. Organizátor hromadných podujatí je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Organizátor musí vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov a zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu.

Od 1. júla 2020 sa povoľujú hromadné podujatia aj s počtom účastníkov vyšším ako 1000, za splnenia niekoľkých podmienok. Pôjde výlučne o sediace obecenstvo. Organizátor musí zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie). Obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50 percent.

Pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie dvojmetrových odstupov medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.

(ms)

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ilustračné foto: Christo Anestev, Pixabay