S príchodom chladného počasia sa začalo vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Preto je potrebné, aby ste dbali na to, že komín na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách:

  • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plynné palivo, tak kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov. V prípade, ak je pripojený spotrebič na tuhé palivo s takýmto tepelným výkonom, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace. 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami alebo ju môže vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, kominára.

Okrem správneho čistenia a kontroly komínov, dymovodov a palivových spotrebičov je za účelom predchádzania vzniku požiaru ďalej potrebné: 

  • Dbať na dostatočný prívod vzduchu, kde väčšina spotrebičov potrebuje ku svojej správnej funkcii dostatočné množstvo vzduchu, preto treba dbať na požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii.
  • Dbať na bezpečné odvedenie spalín do priestoru dymovodu a následne komína, kde je dôležitá jeho správna inštalácia.
  • Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný.
  • Dbať na dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností palivového spotrebiča od horľavých materiálov aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla.  
  • Dbať na používanie nehorľavých ochranných clôn a ochranných podložiek, kde tieto clony a podložky chránia steny a podlahu a bránia vzniku požiaru od sálavého tepla spotrebiča a od náhodne vypadnutých častí paliva.
  • Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi.

Nie sú povolené žiadne „domáce“ úpravy a zásahy do spotrebičov; týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť k požiaru, výbuchu či inej nežiaducej udalosti.

Nezabudnite, že čistenie a kontrola komína sú povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, ponechajte to na odborníka – kominára.

Zdroj: OR HaZZ

Ilustračné foto: Pixabay